Koe Ngaue’ ke fai ‘i he loto’

Jul 28, 2022

Mou manatu ki he taimi ‘o e ma’u me’atokoni efiafi, ‘ikai ha telefoni to’oto’o’? Feohi fiefia e ngaahi kaume’a’ moe famili’, ikai toe uesia ‘e he tekinolosia’? ‘I hotau to’utangata’ ni kuo mole e momona ‘o e fetu’utaki’ mo e feohi vaofi’- pea ‘oku ne uesia ai hotau taimi feohi  fakafo’ituitui moe ‘Otua’. Neongo ne mu’a mai‘a Sisu’ he kuonga ‘o e tekinolosia’, ka ne vivili hono fiema’ua ia’- pea ta’efa’alaua e ‘aukolo tokolahi mai kiate ia he houa kotoa pe ‘i he ‘aho’ moe po’uli’. Ka ne tala mai he’e tohi’, te’eki mafoa e ata’, ne uhu tokotaha pe ‘a Sisu ki he potu maomaonganoa’ ke lotu. Maake 1:35. Na’a ne tuku taimi ke feohi fakafo’ituitui ai mo ‘ene Tamai’.

‘Oku fiema’u e faka’ulungaanga’i fakalaumalie’ kete fulitu’a mei he ngaahi ha’aha’a moe fakafe’atungia ‘o e mo’ui’, kate fakalongo pea fanongo. Ka ‘o kapau teke toutou fakahoko, teke a’usia ‘a e fisifisimu’a ‘o e feohi vaofi moe ‘Otua’. Tuku hao taimi keke lau ai a Sione vahe 14-16, pe tuku ho laumalie’ ke  kumuni e fekau ‘a Sisu’. Fakatokanga’i ange’ ‘oku ne fiema’u ‘ene kau ako’/tisaipale’ ke ma’u e melino’/nonga’ pea ‘oku ne fakafiemalie’i  kinautolu ‘aki ‘ene fakapapau’i ‘oku ‘ikai kenau tuenoa. Koe ngaahi tapuaki eni ‘oku ne faka’amua ketau vahevahe atu’.

Teke ‘ilo fefe ‘ae nonga moe fiemalie? Tali: “Ko e ngaue’ ke fai ‘I he loto’, koe’uhi’ he ko Laumalie Ma’oni’oni ‘oku ‘i loto ‘iate koe. Pehe ‘e Sisu ki he’ene kau ako’- Teu kole ki he Tamai’ ha fakafiemalie, pea ‘e ‘ikai tene tuku kemou tuenoa. Sione 14:16. Hange’ ia ha fakapulipuli makehe ‘a e Kalisitiane’;  koe Laumalie Ma’oni’oni ‘‘oku fe’ao tu’uma’u moe tokotaha tui kotoa pe pea kuo ne ‘osi fakateunga’aki kitautolu ‘a e me’a kotoa pe ‘oku fiemauma’u ke ikuna’i ‘aki e ngaahi pole ‘o e mo’ui’.Ko e Fakanonga ne palomesi mai he ‘Alo’, foaki mai ‘e he Tamai’,‘oku ‘atautolu ia ‘’i he tui,’ he ‘aho ni.  Pukenimaa ia, falala ki hono mafai’, ‘ahi’ahi’i ‘ene melino’ pea ke muimui ta’etoefehu’ia.

SoulFood: Deut 8–10, Luke 10:1–12, Ps 78:9–16, Pr 16:25

The Word for Today is authored by Bob and Debby Gass and published under licence, including this Tongan translation, from UCB International Copyright ©

You can read more here…

Hal tentang Memberi (1)

‘Hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini.’ 2 Korintus 8:7  Paulus menulis, 'Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu,...

en English
X